0513 - 648 059
Advies of hulp nodig? Bel Rene 0513 - 648 059

Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomsten
Artikel 4. Vergoeding en betaling
Artikel 5. Geheimhouding
Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 7. Verplichting Opdrachtgever
Artikel 8. Uitbesteding, wijzigingen en meer- en minderwerk
Artikel 9. Levering en risico
Artikel 10. Eigendom
Artikel 11. Boetebeding
Artikel 12. Reclames
Artikel 13. Overmacht
Artikel 14. Opzegging
Artikel 15. Ontbinding en opschorting
Artikel 16. Nietigheid e.d.
Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Hoofdstuk 2 Boekingen & Evenementen
Artikel 1. Prestaties van de Artiest
Artikel 2. Aanvang, einde en aard van het evenement of optreden
Artikel 3. Informatie
Artikel 4. Gebruik naam Artiest
Artikel 5. Gebruik muziekwerken e.d.
Artikel 6. Maken van opnamen en foto’s
Artikel 7. Merchandising
Artikel 8. Bijzondere verplichtingen Opdrachtgever
Artikel 9. Catering
Artikel 10. Locatie
Artikel 11. Verzekeringen
Artikel 12. Sponsoring
Artikel 13. Programmering
Artikel 14. Overmacht
Artikel 15. Annulering en indeplaatsstelling
Artikel 16. Aansprakelijkheid

Hoofdstuk 3 Bijlage elektronisch dataverkeer
Artikel 1. Totstandkoming Overeenkomst
Artikel 2. E-mailberichten
Artikel 3. Materialen en digitale informatie
Artikel 4. Gegevens en bestanden
Artikel 5. Intellectueel eigendom
Artikel 6. Veiligheid

Hoofdstuk 1

Artikel 1. Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan:
“Artiest”, de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten, amusement, sport, en/of media zoals artiest, musicus, presentator, (tv-)personality en al degenen die technische, productionele of artistieke bijstand aan deze (beroeps)beoefenaar verlenen;
“RFE&E” René Friso Events & Entertainment
“Boeking” het contracteren van één of meerdere Artiesten in het kader van een Opdracht;
“Opdrachtgever”, de (rechts-)persoon die de opdracht verleent aan RFE&E tot het engageren van artiesten en/ of musici en/ of de verdere organi¬satie van een evenement, produktie of festiviteit.
“Opdracht”, de door Opdrachtgever aan RFE&E verleende opdracht welke, in de ruimste zin van het woord, betrekking heeft op:
(1) de organisatie van: (zang)optredens, (live)shows, presentaties, concerten, evenementen, scripts, films, festiviteiten, foto-shoots, TV- en/of theatershows en/of gedeelten daarvan dan wel het leveren van een bijdrage daaraan;
(2) het verzorgen van Boekingen, al dan niet in het kader van het hierboven onder (1) van dit artikel bepaalde;
(3) het geven van consultancy en/of adviezen;
(4) het (doen) vervaardigen van een Productie of leveren van een bijdrage aan een Productie;
(5) het verhuren en/of het in bruikleen geven van roerende zaken;
(6) het leveren van diensten in verband met (artiesten) management, sponsoring, acteren, Producties en/of (artistieke) producties van derden; en/of
(7) het leveren van aanvullende en/of andere diensten en/of goederen als omschreven in een Overeenkomst;
“Overeenkomst”, de tussen Opdrachtgever en RFE&E tot stand gekomen Overeenkomst van Opdracht;
“Leverancier”, degene(n) die zich direct of indirect jegens RFE&E heeft verbonden of zal verbinden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin van
het woord, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;
“Productie”, elke door of vanwege RFE&E vervaardigde vastlegging van (al dan niet bewegend) beeld en/of geluid en/of iedere andere vorm van informatie op grond van een daartoe strekkende Opdracht;
“Rider(s)”, bijzondere aanvullende bepalingen met betrekking tot onder meer door Opdrachtgever aan de Artiest ter beschikking te stellen faciliteiten, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de Overeenkomst;
“Partijen”, RFE&E en de Opdrachtgever;
“Voorwaarden”, deze voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (offertes) en alle Overeenkomsten.
2.2 Voor zover Opdrachtgever eigen voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing, eerst dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door RFE&E.
2.3 Afwijkingen van de Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover RFE&E zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. Een door RFE&E uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijking heeft slechts betrekking op de Overeenkomst waarvoor RFE&E de afwijking heeft aanvaard.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomsten
3.1 Alle door RFE&E gedane offertes en bevestigingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn geheel vrijblijvend en kunnen, zolang er geen Overeenkomst tot stand is gekomen, door RFE&E te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat RFE&E enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.
3.2 Opdrachtgever is verplicht om (a) alle door RFE&E gevraagde gegevens, inlichtingen en bescheiden en (b) alle overige gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn, onverwijld, volledig en correct aan RFE&E te verschaffen, op grond waarvan RFE&E een aanbieding aan Opdrachtgever zal doen.
3.3 Indien de in artikel 3.2 bedoelde gegevens, inlichtingen en bescheiden niet volledig of correct door Opdrachtgever blijken te zijn verschaft, zal Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal RFE&E gerechtigd zijn om, naar eigen keuze, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of de levering van de diensten onmiddellijk te beëindigen of op te schorten, steeds onverminderd
de verplichting van Opdrachtgever om de overeengekomen vergoeding volledig aan RFE&E te voldoen.
3.4 Een Overeenkomst komt in beginsel eerst tot stand nadat Opdrachtgever en RFE&E de Overeenkomst hebben ondertekend of Opdrachtgever de schriftelijke opdrachtbevestiging
van RFE&E heeft ondertekend of indien RFE&E met de werkzaamheden is begonnen.
3.5 Afspraken tussen RFE&E en de contactpersoon of vertegenwoordiger van Opdrachtgever binden Opdrachtgever. Is bij feitelijke uitvoering van de Opdracht geen contactpersoon of vertegenwoordiger van Opdrachtgever aanwezig of bereikbaar, dan wordt RFE&E geacht, voor zover noodzakelijk, met instemming van Opdrachtgever als contactpersoon of vertegenwoordiger van Opdrachtgever op te treden en is zij dientengevolge bevoegd wijzigingen in de uitvoering aan te brengen, onder gehoudenheid van Opdrachtgever de aan deze wijzigingen verbonden kosten aan RFE&E te vergoeden.

Artikel 4 Vergoeding en betaling
4.1 Alle vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd en de aan rechtenorganisaties, zoals Buma/Stemra en Sena, te betalen vergoedingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling door Opdrachtgever te geschieden
binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, onverminderd het recht van RFE&E om bij aanvang van de Overeenkomst een aanbetaling en/of zekerheid te bedingen in de vorm van een betaling vooraf. Deze betaling vooraf vormt een onderdeel van de Overeenkomst. Voornoemde betalingstermijn geldt als een fatale termijn, waardoor Opdrachtgever indien zij niet binnen deze termijn voldoet van rechtswege, en aldus zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim is en over het verschuldigde de wettelijke handelsrente conform artikel 6:119a BW aan RFE&E verschuldigd is. RFE&E is pas gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst nadat de zekerheid is gesteld. (zie ook art. 4.8)
4.3 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, of betaling voor een bepaalde datum, wordt door niet-tijdige of niet-volledige betaling van een termijn de gehele overeengekomen vergoeding direct opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
4.4 Indien Opdrachtgever in verzuim is het verschuldigde te voldoen, zal RFE&E haar vordering ter invordering uit handen kunnen geven en komen alle daarmee door RFE&E, dan wel door haar ingeschakelde derden gemaakte
kosten, zoals buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten en advocaatkosten, volledig voor rekening van Opdrachtgever.
4.5 Kosten worden steeds overeengekomen op basis van de op het tijdstip van de Overeenkomst geldende
prijzen. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst met Opdrachtgever en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst aan de kant van RFE&E prijsverhogingen, bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, valuta- en/ of koerswijzigingen, of rechtenorganisaties, voordoen, is RFE&E gerechtigd om deze verhoging in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Indien voornoemde verhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de kosten, heeft ieder van de partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder het recht op schadevergoeding voor Opdrachtgever.
4.6 Indien de Overeenkomst met meerdere Opdrachtgevers is gesloten, dan is ieder van de Opdrachtgevers
jegens RFE&E hoofdelijk verbonden tot betaling van alle vergoedingen en kosten.
4.7 Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding zonder enige korting of verrekening te voldoen.
4.8 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van RFE&E daartoe aanleiding geeft, is RFE&E te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat bedrijven
deze onverwijld aan RFE&E (aanvullende) zekerheid stelt in een door RFE&E te bepalen vorm waar onder een bankgarantie en/of een (aanvullend) voorschot op de overeengekomen vergoeding betaalt. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 5 Geheimhouding
5.1 Opdrachtgever en haar werknemers zijn gehouden tot absolute geheimhouding met betrekking tot alle gegevens, informatie en bescheiden die hij van RFE&E heeft ontvangen. Opdrachtgever en haar werknemers mogen slechts deze gegevens, informatie en bescheiden vermenigvuldigen na schriftelijke toestemming van RFE&E.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring
6.1 De totale aansprakelijkheid van RFE&E wegens toerekenbare tekortkoming in haar nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt is tot de factuurwaarde van de prestatie, die aanleiding tot de schade gaf, onverminderd het hierna in dit artikel 6 bepaalde.
6.2 Onder “directe schade” als bedoeld in artikel 6.1 wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van RFE&E aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Voorwaarden.
6.3 Aansprakelijkheid van RFE&E voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
6.4 RFE&E is, met inachtneming van de overige bepalingen in dit artikel, uitsluitend aansprakelijk indien Opdrachtgever RFE&E onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming wordt gegeven en RFE&E ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming te bevatten, zodat RFE&E in staat is adequaat te reageren. In artikel 6.3 is aansprakelijkheid voor indirecte schade reeds uitgesloten. Indien RFE&E aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van
de door de assuradeur van RFE&E te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij RFE&E meldt.
6.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade door welke oorzaak ook toegebracht door Opdrachtgever of derden aan eventueel door RFE&E aan Opdrachtgever in bruikleen gegeven en/of verhuurde en/of door RFE&E in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte goederen. Opdrachtgever is verplicht om ter zake van bedoelde schade een deugdelijke verzekering af te sluiten en zal op het eerste verzoek inzage verschaffen in de polis en de polisvoorwaarden.
6.7 Indien RFE&E direct of indirect ondergeschikten van RFE&E, niet-ondergeschikten en/of andere personen bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van RFE&E ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van
leidinggevenden van RFE&E. Dit geldt tevens voor de door RFE&E ingeschakelde derden.
6.8 Opdrachtgever vrijwaart RFE&E voor alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor Opdrachtgever ingevolge het bepaalde in artikel 6.6 aansprakelijk is. Opdrachtgever zal aan RFE&E vergoeden iedere schade, hierin mede begrepen alle door RFE&E gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van derden.
6.9 In aanvulling op de overige bepalingen in dit artikel is RFE&E nimmer aansprakelijk voor onjuist of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever van door RFE&E ter beschikking gestelde goederen.
6.10 Indien RFE&E, onverminderd het bepaalde in de voorgaande bepalingen, toch aansprakelijk is, is zij slechts aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag dat onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval, minus het bedrag aan eigen risico.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever is jegens RFE&E verplicht om alle verplichtingen en aanwijzingen van overheidswege en RFE&E, welke betrekking hebben op enige activiteit van Opdrachtgever in het kader van een Opdracht, onverkort na te komen.
7.2 Opdrachtgever garandeert jegens RFE&E over alle vergunningen te beschikken, welke vereist zijn met betrekking tot de activiteiten van Opdrachtgever in verband waarmee RFE&E de Opdracht uitvoert en het gebruik van hetgeen RFE&E levert. Opdrachtgever zal RFE&E desgevraagd onmiddellijk inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden ter zake en/of een afschrift daarvan aan RFE&E ter beschikking stellen.
7.3 Opdrachtgever zal RFE&E steeds onverwijld en volledig inzage verschaffen in iedere met de overheid c.q. enige instantie gemaakte afspraak in verband met de activiteiten van Opdrachtgever in verband waarmee RFE&E de Opdracht uitvoert of het gebruik van RFE&E levert.
7.4 Opdrachtgever zal met betrekking tot diensten gelijk of vergelijkbaar aan de diensten van RFE&E niet aan een derde enige opdracht (doen) geven, dan wel dergelijke diensten (doen) gedogen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van RFE&E.
7.5 Opdrachtgever zal RFE&E volledig in staat stellen om haar diensten naar behoren te verrichten.
7.6 Indien Opdrachtgever enige verplichting, zoals hierboven omschreven, niet of niet naar behoren
nakomt, zal Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal RFE&E gerechtigd zijn om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen, dan wel de levering van de diensten op te schorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de overeengekomen vergoeding en de schade van RFE&E volledig aan RFE&E te voldoen.
7.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd, zonder de schriftelijke toestemming van RFE&E, het geleverde door te verkopen en/of leveren aan derden, dan wel haar verplichtingen en/of rechten uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

Artikel 8 Uitbesteding, wijzigingen, meer- en minderwerk
8.1 RFE&E is gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk aan één of meerdere derden uit te besteden, met dien verstande, dat zulks niet mag leiden tot een resultaat waarbij Opdrachtgever een wezenlijk andere prestatie dan de overeengekomen prestatie ontvangt.
8.2 Indien een behoorlijke uitvoering van de diensten van RFE&E zulks naar het oordeel van RFE&E noodzakelijk maakt, zal het RFE&E gerechtigd zijn om in overleg met Opdrachtgever de overeengekomen diensten te wijzigen c.q. aan te vullen.
8.3 Indien Opdrachtgever, na totstandkoming van de Overeenkomst, wijzigingen wenst aan te brengen in de Overeenkomst ten aanzien van (de uitvoering van) de Opdracht, dient hij deze wijzigingen schriftelijk aan het RFE&E kenbaar te maken. Deze wijzigingen zijn eerst van kracht, indien zij schriftelijk door RFE&E zijn aanvaard. De kosten die zijn verbonden aan de door Opdrachtgever gewenste wijzigingen komen voor rekening van Opdrachtgever.
8.4 Indien een wijziging van de Overeenkomst tot gevolg heeft dat een overeengekomen leveringstermijn
wordt overschreden, zal deze termijn voor onbepaalde tijd worden verlengd, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Een dergelijke overschrijding en de daaraan verbonden kosten en schade komen uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever. RFE&E zal echter haar uiterste best doen alsnog uitvoering te geven aan de werkzaamheden binnen een redelijke termijn.
8.5 Indien voor de werkzaamheden van RFE&E een vaste prijs is overeengekomen, zal iedere overschrijding daarvan de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever behoeven. Opdrachtgever is alsdan gehouden bedoeld meerwerk pro rata aan RFE&E te vergoeden, alsmede de additionele kosten.
8.6 Indien RFE&E ten behoeve van of bij de uitvoering van de Overeenkomst, een Overeenkomst met een leverancier of een andere derde heeft gesloten welke gebruik maakt van algemene voorwaarden, dan zijn ook deze voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst RFE&E en Opdrachtgever en RFE&E zich daarop jegens
Opdrachtgever beroepen. Opdrachtgever aanvaardt hierbij de toepasselijkheid van bedoelde algemene voorwaarden, waarvan door RFE&E op zijn verzoek een afschrift aan Opdrachtgever ter beschikking zal worden gesteld.
8.7 RFE&E zal zich ervoor inspannen dat in het kader van de Overeenkomst gecontracteerde
Artiesten en Leveranciers zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks Opdrachtgever het recht geeft om schadevergoeding te vorderen of de Overeenkomst te ontbinden, heeft RFE&E echter het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. RFE&E zal steeds tevoren wel in overleg met Opdrachtgever treden over dergelijke wijzigingen.
8.8 Indien RFE&E voor het werven van derden haar bemiddeling verleent, zal RFE&E een daarvoor nader overeen te komen vergoeding in rekening brengen. De honorering van door bemiddeling van RFE&E door Opdrachtgever geëngageerde derden voor wie RFE&E niet aansprakelijk is, geschiedt rechtstreeks door Opdrachtgever en Opdrachtgever vrijwaart RFE&E dienaangaande van iedere aanspraak van bedoelde derden.
8.9 Indien voor de werkzaamheden van RFE&E een vaste vergoeding is overeengekomen zal, indien de werkzaamheden minder tijd in beslag hebben genomen dan is overeengekomen of voorzien of minder kosten zijn gemaakt, dit geen gevolgen hebben voor de overeengekomen vergoeding.

Artikel 9 Levering en risico
9.1 De in offertes, opdrachtbevestigingen en/of Overeenkomsten genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering en derhalve niet fataal en binden RFE&E niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2 RFE&E doet haar uiterste best om de leveringstermijnen na te komen. De Opdrachtgever dient RFE&E schriftelijk in gebreke te stellen indien de leveringstermijnen worden overschreden.
9.3 De leveringstermijnen vangen pas aan op het moment van het sluiten van de Overeenkomst, of indien later, bij ontvangst van alle noodzakelijke gegevens, inlichtingen en bescheiden als bedoeld in artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden of bij ontvangst van de bedongen vergoeding.
9.4 Verzending of bezorging van goederen, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, door of vanwege RFE&E aan wie en waar dan ook, geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
9.5 Indien Opdrachtgever het door RFE&E geleverde niet afneemt, komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever. RFE&E is in dat geval gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had afname plaatsgevonden.
9.6 Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van het geleverde. Daarbij is Opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen alsmede voor het afsluiten van de benodigde verzekeringen. Opdrachtgever vrijwaart RFE&E dienaangaande van alle aanspraken van derden.
9.7 RFE&E is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan Opdrachtgever of derden toebehorende gelden en goederen.
9.8 Indien Opdrachtgever bij de levering geen bezwaar maakt, wordt Opdracht gever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en heeft de levering plaatsgevonden.
9.9 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om het geleverde aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor dit krachtens de Overeenkomst is bestemd. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RFE&E wijzigingen aan te brengen in het geleverde.

Artikel 10 Eigendom
10.1 Alle door RFE&E verkochte en/of geleverde goederen blijven haar eigendom totdat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan. Tot dat moment wordt de Opdrachtgever
geacht de goederen uitsluitend voor RFE&E te houden. De Opdrachtgever mag de goederen niet in eigendom overdragen, leveren of verpanden of anderszins tot zekerheid overdragen. De eigendom van de eventueel aan Opdrachtgever al dan niet in het kader van aan hem verleende gebruiksrechten ter beschikking gestelde goederen, blijft te allen tijde bij RFE&E.
10.2 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op aanbiedingen, offertes, documentatie,
ontwerpen, concepten, opnamen en alle eventuele andere voor Opdrachtgever gerealiseerde goederen, waarin mede begrepen de eventueel aan Opdrachtgever geleverde gegevens c.q. programmatuur, blijven te allen tijde bij RFE&E of haar licentiegevers rusten. Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RFE&E, genoemde materialen te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, anders dan als uitdrukkelijk door RFE&E wordt toegestaan in de Overeenkomst.
10.4 De eigendom van de eventueel aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen, al dan niet in het kader van aan hem verleende gebruiksrechten, blijft te allen tijde bij RFE&E. Opdrachtgever is gerechtigd over de goederen te beschikken binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening in het kader van de Overeenkomst. Het is Opdrachtgever niet toegestaan aan derden zekerheidsrechten te vestigen op de ter beschikking gestelde goederen.
10.5 Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens RFE&E niet nakomt, is RFE&E onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om de ter beschikking gestelde goederen voor rekening van Opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar ze zich bevinden. Opdrachtgever is verplicht aan RFE&E alle medewerking te verlenen indien deze van voornoemd recht gebruik maakt. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Boetebeding
11.1 Bij overtreding van enige verplichting van Opdrachtgever ingevolge het bepaalde in de artikelen 7, 9 en 10 is Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een bedrag van € 10.000,– aan RFE&E verschuldigd, onverminderd enig ander aan RFE&E toekomend recht zoals het recht op schadevergoeding en tevens een bedrag van € 1.000,– per dag dat deze overtreding voortduurt.

Artikel 12 Reclames
12.1 Opdrachtgever is verplicht om iedere klacht omtrent de uitvoering door RFE&E van de Overeenkomst onverwijld na constatering aan RFE&E mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee (2) dagen aan RFE&E schriftelijk te bevestigen. Indien Opdrachtgever daarmee in verzuim blijft, wordt RFE&E geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
12.2 Indien Opdrachtgever een mogelijk gebrek of een mogelijke tekortkoming redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken binnen de in artikel 12.1 gestelde termijn, is Opdrachtgever gehouden om van het gebrek of de tekortkoming onverwijld schriftelijk aan RFE&E mededeling te doen, uiterlijk binnen acht (8) dagen, te rekenen vanaf het moment dat Opdrachtgever het gebrek of de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken dan wel heeft ontdekt, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geen rechtsgeldig beroep meer kan doen op enige tekortkoming of enig gebrek en RFE&E niet meer aansprakelijk is voor de door Opdrachtgever geleden schade.
12.3 Klachten omtrent de hoogte van het factuurbedrag moeten binnen veertien (14) dagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk en rechtstreeks bij RFE&E zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn recht om bezwaar te maken over de hoogte van het factuurbedrag is komen te vervallen.

Artikel 13 Overmacht
13.1 In geval van overmacht zal RFE&E zijn ontslagen van haar verplichting tot nakoming van de Overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van RFE&E onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van RFE&E jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van RFE&E kan worden verlangd.
13.2 Onder overmacht in de zin van artikel 13.1 van deze algemene voorwaarden wordt mede begrepen:
– niet toerekenbare tekortkoming van RFE&E of van personen waarvan RFE&E bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, zoals hulppersonen en opdrachtnemers van RFE&E;
alsmede
– werkstaking, werkuitsluiting, ziekte, in-, uit en/of doorvoerverbod, transportproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, energiestor-ingen, bezorgingproblemen, gewijzigde regelgeving, maatregelen van overheidswege, terrorisme (-dreiging), overlijden van een lid van het Koningshuis, niet-nakoming van de verplichtingen door leveranciers van RFE&E, storingen in de productie, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging.
13.3 Voor het geval sprake is van toerekenbare tekortkoming door Opdrachtgever, is het bepaalde
in artikel 6:75 BW uitgesloten en is Opdrachtgever derhalve gehouden om iedere door RFE&E geleden schade te vergoeden, onverminderd iedere andere verplichting van Opdrachtgever en zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

Artikel 14 Opzegging
14.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever deze Overeenkomst desalniettemin en om welke reden dan ook tussentijds opzegt, zal de Opdrachtgever het geleden verlies en gederfde winst van RFE&E compenseren. Deze compensatie is direct opeisbaar.

Artikel 15 Ontbinding en opschorting
RFE&E is gerechtigd om de Overeenkomst met Opdrachtgever, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel, naar eigen keuze, de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:
a. de Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige verplichting, welke voor haar uit de Overeenkomst voortvloeit; of
b. na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis van RFE&E is gekomen die RFE&E een goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen kan voldoen; of
c. de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard en/of tot aanvraag daarvan wordt overgegaan; of
d. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt; of
e. de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
f. de rechtspersoon van de Opdrachtgever wordt ontbonden of de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd.
In de genoemde gevallen zijn de vorderingen van RFE&E op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, één en ander onverminderd het recht van RFE&E volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Nietigheid e.d.
16.1 De nietigheid van enige bepaling van de Overeenkomst tussen partijen (en derhalve ook van de algemene voorwaarden) tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst niet aan. In geval van nietigheid van enige bepaling zullen partijen in verband met het onderwerp
van de betreffende bepaling een nadere Overeenkomst sluiten die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benadert. Het voorgaande geldt dienOvereenkomstig in het geval dat enige bepaling van de Overeenkomst of de uitvoering daarvan in strijd zou zijn met enige regelgeving op het gebied van het mediarecht.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1 Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen tussen partijen in verband met de Overeenkomst zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar RFE&E is gevestigd.

HOOFDSTUK 2 BOEKINGEN EN EVENEMENTEN

Artikel 1 Prestaties van de Artiest
1.1 Opdrachtgever verklaart volledig op de hoogte te zijn van de prestaties en de aard van het optreden van de Artiest alsook te aanvaarden dat de inhoudelijke samenstelling van het optreden en de presentatie daarvan volledig door de Artiest wordt bepaald. De Artiest mag het geluidsvolume produceren dat hij nodig acht in het
belang van het optreden. Als de geldende vergunningen artikelen bevatten over geluidsbegrenzing, dient Opdrachtgever dit tijdig, zo mogelijk bij de opdrachtverstrekking, schriftelijk aan RFE&E te melden. Zo nodig en/of mogelijk doet Opdrachtgever zijn uiterste best zorg te dragen voor een ontheffing van bedoelde geluidsbegrenzing. De afspraken hierover worden vastgelegd in de Rider onder het hoofdstuk voorzieningen ten behoeve van geluid.
Artikel 2 Aanvang, einde en aard van het evenement of optreden
2.1 De door Partijen overeengekomen tijden van aanvang en einde van het optreden van de Artiest en/of het evenement zijn bindend. Indien Opdrachtgever tijdens de voorbereiding of uitvoering van het optreden van de Artiest en/of het evenement RFE&E verzoekt de overeengekomen eindtijd naar een ander tijdstip te wijzigen, is RFE&E gerechtigd om naar eigen inzicht dit verzoek te weigeren of het verzoek als meerwerk te aanvaarden.
2.2 Indien Partijen een “besloten” optreden van de Artiest of een “besloten” evenement overeenkomen,
zal het Opdrachtgever verboden zijn om toegangsbewijzen daarvoor te verkopen of anderszins toegang tegen betaling te verlenen en zal het Opdrachtgever tevens verboden zijn om enige vorm van publiciteit aan het optreden of evenement te geven, waar onder de koppeling aan een merk via spaaracties en dergelijke. In geval van een besloten optreden of evenement is uitsluitend Opdrachtgever verantwoordelijk voor de vervaardiging en verspreiding van de uitnodigingen aan een duidelijk omschreven doelgroep.

Artikel 3 Informatie
3.1 Opdrachtgever informeert RFE&E uiterlijk twee (2) weken voor het optreden van de Artiest en/of het evenement schriftelijk over alle informatie die benodigd is voor het optreden en/of het evenement, zoals routebeschrijving, naam en telefoonnummer van de contactpersoon ter plaatse. RFE&E zal zich er voor inspannen, dat de Riders, het podiumplan en de biografie van de Artiest zo spoedig mogelijk aan
Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. RFE&E is niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) ter beschikking stellen van bedoelde informatie of onjuistheid of onvolledig-heid van bedoelde informatie.

Artikel 4 Gebruik naam Artiest en RFE&E
4.1 Het is Opdrachtgever verboden om, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, de (artiesten) naam, merken, logo’s en afbeeldingen van de Artiest, anders dan voor de aankondiging van het optreden van de Artiest en/of evenement, voor welk doel dan ook te gebruiken. Deze aankondigingen dienen overigens uiterlijk één (1) week na het optreden van de Artiest en/of evenement verwijderd te worden.
4.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RFE&E op enige wijze te verwijzen naar RFE&E of gebruik te maken van het logo, naam en/of huisstijl van RFE&E.

Artikel 5 Gebruik muziekwerken e.d.
5.1 Indien ter gelegenheid van het optreden van de Artiest of het evenement, al dan niet in het kader van de uitvoering door RFE&E van haar werkzaamheden ingevolge de Overeenkomst, muziekwerken, audiovisuele werken of andere auteursrechtelijk beschermde werken gemaakt, dan wel muziekopnamen of audiovisuele opnamen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zal het te allen tijde de verantwoordelijkheid zijn van Opdrachtgever om daartoe de toestemming van de rechthebbenden te verkrijgen, c.q. met collectieve rechtenorganisaties zoals Buma/ Stemra en Sena te contracteren, c.q. de door hen verlangde vergoeding af te dragen.
5.2 Opdrachtgever vrijwaart RFE&E van alle aanspraken van derden ter zake en zal aan RFE&E vergoeden iedere schade, de kosten van juridische bijstand hierin mede begrepen, die verband houden met bedoelde aanspraken. Dit geldt tevens voor opnames gemaakt of verzorgd door de Artiest of personeel in dienst of uit naam van de Artiest.

Artikel 6 Het maken van opnamen en foto’s
6.1 Het is Opdrachtgever en/of derden niet toegestaan geluids- en/of beeldopnamen en/of foto’s te maken van het optreden van de Artiest of het evenement. Opdrachtgever zal door adequate maatregelen ervoor zorg dragen, dat ook het publiek en (andere) opdrachtnemers van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden geen geluids- en/of beeldopnamen van het optreden van de Artiest of het evenement zal
maken.

Artikel 7 Merchandising
7.1 Opdrachtgever stelt op verzoek van en in overleg met RFE&E of met de Artiest een adequate ruimte met tafel(s) en verlichting beschikbaar voor de verkoop van merchandising-producten van de Artiest, waaronder begrepen cd’s, foto’s en kleding. De Artiest dan wel door de Artiest ingeschakelde derden is exclusief en
zonder vergoeding of beperking gerechtigd tot bedoelde verkoop.

Artikel 8 Bijzondere verplichtingen Opdrachtgever
8.1 Opdrachtgever verklaart en garandeert voor eigen rekening en risico en zonder dat hieraan nadere kosten voor RFE&E verbonden zijn in verband met het optreden van de Artiest en het evenement, dat de Rider(s) door Opdrachtgever volledig wordt/worden nageleefd en dat:
a. ten behoeve van het optreden deugdelijke professionele geluids- en lichtapparatuur en geluids- en lichttechnici beschikbaar zijn;

b. met een zgn. unieke sleutel af te sluiten kleedaccommodaties voor de Artiest en medewerkers van de Artiest in de directe nabijheid van het podium beschikbaar zijn, vanaf 1 uur voor aanvang van het optreden tot 1 uur na afloop van het optreden; mede begrepen, die verband houden met bedoelde aanspraken. Dit geldt tevens voor opnames gemaakt of verzorgd door de Artiest of personeel in dienst of uit naam van de Artiest.
c. de kleedaccommodaties zijn voorzien van licht, verwarming, tafel, stoelen, spiegel, stromend water, schone handdoeken, kledingrek en stopcontacten 220V;
d. in de kleedaccommodaties voldoende frisdranken, mineraal-water, thee en koffie voor gebruik beschikbaar zijn;
e. een deugdelijk podium en de noodzakelijke elektriciteitsvoorzieningen beschikbaar zijn;
f. geen beeld- of geluidsopnamen of foto’s zullen worden gemaakt van het optreden en het evenement en geen schrijvende, filmende of fotograferende pers aanwezig zal zijn bij het optreden en het evenement;
g. voldoende personeel van een in overleg met RFE&E door Opdrachtgever ingeschakelde professionele particuliere beveiligingsorganisatie aanwezig is, zowel voor, tijdens als na afloop van het evenement;
h. al het publiciteitsmateriaal met betrekking tot het optreden en het evenement vooraf ter goedkeuring aan RFE&E wordt voorgelegd;
i. in het geval van een openlucht optreden een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de Artiest en andere personen;
j. de Artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;
k. indien blijkt dat de populariteit van de Artiest op de datum van het optreden aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de Overeenkomst, eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaat-regelen worden genomen;
l. de Artiest het optreden verantwoord en onder veilige omstandigheden kan uitvoeren;
m. Opdrachtgever niet meer dan het overeengekomen en niet meer dan het door de bevoegde autoriteiten toegestane aantal bezoekers zal toelaten in/op de locatie van het evenement en dat Opdrachtgever zal zorg dragen voor voldoende bruikbare nooduitgangen, brandblusmiddelen, barriers en andere veiligheidsmaat-regelen;
n. er in de directe nabijheid van het podium parkeergelegenheid is voor de Artiest en de medewerkers van de Artiest en RFE&E;
o. geen producten die betrekking hebben op de Artiest ter gelegenheid van het optreden en het evenement worden verspreid of verkocht op of in de locatie van het optreden en evenement en de directe omgeving daarvan, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van RFE&E;
p. Opdrachtgever hooguit 5 introducés van de Artiest en hooguit 5 introducés van RFE&E gratis toegang zal verschaffen tot het optreden van de Artiest en het evenement, dit te regelen via de Riders of in onderling overleg;
q. Opdrachtgever in verband met het optreden, het evenement en het voorgaande de redelijke aanwijzingen van RFE&E opvolgt.
8.2 Opdrachtgever zal zorg dragen voor alle voor het organiseren van het optreden van de Artiest en het evenement vereiste vergunningen en garandeert dat de inrichting van de locatie voldoet aan alle hierop betrekking hebbende wettelijke verplichtingen en overige daarmee gelijk te stellen voorschriften. Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen, dat door het optreden van de Artiest en het evenement en de organisatie daarvan niet in strijd wordt gehandeld met wettelijke bepalingen, verordeningen of andere overheids-voorschriften, zoals maar niet beperkt tot het aanplakken van publiciteitsposters. Opdrachtgever vrijwaart RFE&E van alle aanspraken ter zake, zoals, maar niet beperkt tot boetes dwangsommen e.d. en Opdrachtgever zal aan RFE&E vergoeden iedere schade, de kosten van juridische bijstand hierin mede begrepen, die verband houdt met bedoelde aanspraken.
8.3 Teneinde ieder misverstand te vermijden, verklaart en garandeert Opdrachtgever dat (1) het optreden van de Artiest en het evenement geheel en al voor haar eigen risico wordt georganiseerd en plaatsvindt, (2) dat ieder eventueel verlies als gevolg van de exploitatie van het optreden van de Artiest en het evenement geheel en al voor eigen risico van Opdrachtgever zal zijn en (3) dat alle kosten gemoeid met het optreden van de Artiest en het evenement uitsluitend voor rekening van Opdrachtgever zijn.
8.4 Iedere vergoeding zoals bepaald in de Overeenkomst is gebaseerd op de in de Overeenkomst bepaalde zaalcapaciteit, toegangsprijzen en de begroting van de kosten die gemoeid zijn met het optreden c.q. het evenement. Opdrachtgever zal op eerste verzoek aan RFE&E
alle onderliggende bescheiden, zoals kwitanties, facturen, Overeenkomsten e.d. in verband met de door Opdrachtgever gemaakte kosten, het aantal toegangsbewijzen en de gehanteerde toegangsprijzen, aan RFE&E overleggen. Indien de zaalcapaciteit en/of toegangsprijzen zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn overschreden, of minder kosten dan in de kostenbegroting zijn gemaakt, dan zal Opdrachtgever een evenredig hogere vergoeding aan RFE&E verschuldigd zijn. Onder geen enkele omstandigheid zullen de vergoedingen worden verlaagd.
8.5 Indien Opdrachtgever enige verplichting of garantie zoals hiervoor in dit artikel 8 bepaald, niet of niet naar behoren nakomt of schendt, dan hebben RFE&E en de Artiest het recht, onverminderd ieder ander aan hen toekomend recht, om het optreden op te schorten of, indien het optreden reeds is aangevangen,
het optreden te staken, totdat Opdrachtgever haar verplichtingen wel naar behoren nakomt. Indien Opdrachtgever blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen
en de Artiest op die grond het optreden langer dan één uur na het overeengekomen aanvangstijdstip of het tijdstip waarop het optreden is gestaakt, niet (opnieuw) aanvangt, dan is de Artiest gerechtigd om het optreden geen (verdere) doorgang te laten vinden, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om al zijn verplichtingen, waaronder zijn verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoeding, onverkort na te komen en onverminderd het recht van de Artiest en RFE&E op schadevergoeding.

Artikel 9 Catering
9.1 Indien RFE&E in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verantwoordelijk is voor catering (i.c. het verstrekken van spijzen en/of dranken), zal het door Opdrachtgever aan RFE&E vooraf opgegeven aantal personen, waarop zulks betrekking heeft, bindend zijn. Indien blijkt dat het door RFE&E of het door RFE&E ingeschakelde cateringbedrijf voor meer personen dan door Opdrachtgever opgegeven moet leveren, is RFE&E gerechtigd om of de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren, of de levering aan personen als meerwerk te aanvaarden. Het door RFE&E of door het door RFE&E ingeschakelde cateringbedrijf getelde aantal aanwezige personen, verminderd met het vooraf gemelde aantal personen, is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.

Artikel 10 Locatie
10.1 Indien de Overeenkomst door RFE&E moet worden uitgevoerd in of op een locatie, die niet door RFE&E of een door RFE&E gecontracteerde derde ter beschikking wordt gesteld dan wel niet voldoet aan de vereiste en tussen Partijen afgesproken voorwaarden, is RFE&E op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende locatie niet daadwerkelijk ter beschikking is, onverminderd het recht van RFE&E om nakoming van de Overeenkomst te vorderen.
10.2 Opdrachtgever garandeert dat hij optreedt als organisator van het optreden van de Artiest en/of het evenement en als zodanig optreedt jegens de verhuurder/eigenaar van de plaats van het optreden van de Artiest en/of het evenement en dientengevolge volledig aansprakelijk zal zijn.

Artikel 11 Verzekeringen
11.1 Opdrachtgever is verplicht om ten gunste van de Artiest en de muzikale, technische en organisatorische
begeleiders van de Artiest een voldoende dekkende verzekering af te sluiten tegen de wettelijke aansprakelijkheid van Opdrachtgever.
Is Opdrachtgever een vereniging of stichting dan is deze verplicht ten behoeve van haar bestuursleden en
degenen die namens of in opdracht van het bestuur handelen, een voldoende dekkende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De verzekeringspolissen en voorwaarden en, desgevraagd, een Engelse vertaling daarvan dienen door Opdrachtgever uiterlijk twee (2) weken voor het optreden van de Artiest of het evenement aan RFE&E, dan wel aan (de vertegenwoordigers van) de Artiest ter goedkeuring te worden voorgelegd.

Artikel 12 Sponsoring
12.1 Het optreden van de Artiest en het evenement, alsmede de publiciteit daaromtrent, zullen niet gesponsord worden door of verbonden worden aan een product of bedrijf zonder schriftelijke toestemming van RFE&E. De Artiest is niet verplicht tot welk promotioneel optreden of interview dan ook, zonder dat daartoe schriftelijke voorafgaande toestemming van RFE&E is verkregen.

Artikel 13 Programmering
13.1 Opdrachtgever zal slechts in overleg met en na verkregen toestemming van RFE&E een andere artiest boeken als voorprogramma/supportact bij de Artiest of als onderdeel van het evenement.

Artikel 14 Overmacht
14.1 Onder overmacht als bedoeld in artikel 13 van Hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden wordt ook verstaan: storingen in de geregelde aanvoer van door Leveranciers of derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van
ziekte of ongeval van de Artiest op de dag van het optreden en/of het evenement; overlijden van een nader aan te duiden familielid van de Artiest; het tijdelijk of definitief uiteenvallen van (de groep van) de Artiest; de omstandigheden waardoor de Artiest niet tijdig de plaats van het optreden kan bereiken (bijvoorbeeld in geval van extreme weersomstandigheden) en/of waardoor het optreden niet op verantwoorde wijze doorgang kan vinden, onverminderd het bepaalde in artikel 15 van dit bijzonder deel van de algemene voorwaarden.

Artikel 15 Annulering en indeplaatsstelling
15.1 RFE&E heeft het recht om hetzij het optreden en/of het evenement te annuleren, hetzij in overleg met Opdrachtgever het optreden en/of evenement naar een andere datum te verplaatsen, indien, op de dag van het optreden en/of het evenement, de Artiest radio-, televisie-, film- of geluidsopnamen heeft of indien de Artiest als gevolg van contractuele verplichtingen voor een buitenlandse tournee in het buitenland verblijft, zonder dat RFE&E en/of de Artiest jegens de Opdrachtgever in dat geval schadeplichtig zal zijn.
15.2 In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in artikel 14 en 15.1 van dit bijzonder deel van deze algemene voorwaarden is omschreven, dan wel de desbetreffende Artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is om op te treden, heeft RFE&E het recht, maar niet de plicht, om het desbetreffende optreden in overleg met de Opdrachtgever door een andere gelijkwaardige artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van Opdrachtgever, zonder dat dit
Opdrachtgever het recht geeft de Overeenkomst met RFE&E (gedeeltelijk) te ontbinden of anderszins te beëindigen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
16.1 In aanvulling op artikel 6 van Hoofdstuk 1 van de Voorwaarden is Opdrachtgever aansprakelijk voor iedere schade door welke oorzaak ook ter gelegenheid van of in verband met het optreden van de Artiest en het evenement toegebracht door bezoekers van het optreden en het evenement of medewerkers of andere opdrachtnemers van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden aan (1) Opdrachtgever, (andere) bezoekers of opdrachtnemers van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden of hun zaken of aan (2) RFE&E, de Artiest, hun medewerkers of opdrachtnemers of hun zaken of aan (3) de locatie (en toebehoren) van het optreden of het evenement en alle (overige) goederen die zich in verband met het optreden en het evenement op de locatie bevinden. Opdrachtgever vrijwaart RFE&E van alle aanspraken van derden ter zake en Opdrachtgever is verplicht om ter zake van bedoelde schade een deugdelijke verzekering af te sluiten en alle hiermee gemoeide kosten te vergoeden.

HOOFDSTUK 3

BIJLAGE ELEKTRONISCH DATAVERKEER
Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van de toepasselijke Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Rene Friso Events & Entertainment. Naast de in de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden gebruikte definities, wordt in deze bijlage onder “Elektronisch dataverkeer” verstaan: het verzenden of ontvangen van informatie en verklaringen via alle elektronische communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld e-mail, FTP (File Transfer Protocol) of interactieve internetpagina’s;

Artikel 1 Totstandkoming Overeenkomst
1.1 Deze Bijlage is van toepassing op de website(s) van RFE&E en op alle diensten die via de site(s) worden aangeboden en op alle communicatie met RFE&E. Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen Overeenkomsten tussen partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure dwingende bewijskracht heeft ter zake van de tussen partijen bestaande afspraken, tot op tegenbewijs door de partij, die zich erop beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is.
1.2 In geval van een conflict aangaande de inhoud, vorm of verzend/ ontvangsttijdstip van een door
partijen verzonden elektronische berichten, of van de door hen via de website ingegeven of achtergelaten informatie en de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van het door RFE&E ontvangen bericht of van via de site ontvangen informatie, zal relevante informatie zoals vastgelegd in de administratie en/of de elektronisch databases van RFE&E als dwingend bewijs gelden in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs van de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

Artikel 2 E-mail berichten
2.1 Een Overeenkomst per e-mailbericht kan in het kader van de algemene leveringsvoorwaarden gelijk worden gesteld met een schriftelijke Overeenkomst.
2.2 Bij een geschil over het wel of niet ontvangen of verzonden zijn van e-mailberichten zullen de logfile gegevens van RFE&E dwingend bewijs opleveren.
2.3 E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het
moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.

Artikel 3 Materialen en digitale informatie
Alle materialen en digitale informatie die betrekking hebben op de Overeenkomst en die in het kader daarvan aan RFE&E ter beschikking worden gesteld, zullen op eerste verzoek van Opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen worden overgedragen, doch slechts nadat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens RFE&E heeft voldaan. De kosten voor de daartoe benodigde gegevensdragers komen voor rekening van Opdrachtgever. Alle materialen en digitale informatie die door RFE&E ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever zullen op eerste verzoek van en aan RFE&E worden overgedragen.

Artikel 4 Gegevens en bestanden
4.1 RFE&E behandelt de gegevens van Opdrachtgever strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij RFE&E daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is.
4.2 Als de Opdrachtgever gegevens aan RFE&E verstrekt, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Indien Opdrachtgever een bestelling doet via de website van RFE&E registreert RFE&E die bestellingen op naam. De gegevens van de Opdrachtgever worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om de bestelling van Opdrachtgever uit te voeren.

Artikel 5 Intellectueel eigendom
5.1 Als de Opdrachtgever RFE&E een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dat via de website van RFE&E te publiceren, geeft de Opdrachtgever RFE&E daarmee het recht dat bericht (inclusief de door de Opdrachtgever opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is.
5.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van RFE&E, waaronder de programmatuur, teksten, beeld en geluid berusten bij RFE&E en/of bij diegene van wie RFE&E een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder de toestemming van RFE&E op de website
van RFE&E vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Artikel 6 Veiligheid
6.1 Gegevens die Opdrachtgever opgeeft bij RFE&E ter zake bankrekeningnummers c.q. creditcards worden via een beveiligd protocol verstuurd.
6.2 RFE&E laat dagelijks een virus check uitvoeren, om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website van RFE&E virusvrij is en blijft. RFE&E kan echter de virusvrijheid van de website niet garanderen.

Artikel 7 Informatie via de website van het RFE&E
7.1 Informatie die Opdrachtgever op de website van de RFE&E aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. RFE&E kan echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is. De Opdrachtgever is als gebruiker zelf verantwoordelijk voor zijn beslissingen en daarmee samenhangende acties op basis van de informatie.
7.2 Informatie op de website van RFE&E kan van tijd tot tijd worden aangepast.
7.3 De website van RFE&E bevat mogelijk links naar websites van derden. RFE&E selecteert de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. RFE&E kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden. Zie ook de op de website geplaatste disclaimer.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?